นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
มุมการศึกษาเรียนรู้
Dos&Donts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
Dos&Donts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการประเมิน ITA
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการประเมิน ITA
มาจากพื้นที่้เสี่ยง อย่าลืมรายงานตัวนะคะ
มาจากพื้นที่้เสี่ยง อย่าลืมรายงานตัวนะคะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (อ่าน : 63)
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ... (อ่าน : 55)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเปิดรับการยืนยันสิทธิรับเบี้ย... (อ่าน : 74)
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระรา... (อ่าน : 104)
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน ตุลาค... (อ่าน : 112)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารออนไลน์ ประจำปี 2567 สำน... (อ่าน : 74)
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน สิงหา... (อ่าน : 152)
เรื่อง นโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภ... (อ่าน : 165)
เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน : 176)
No Gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญ (อ่าน : 154)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ "ร่วมใจต้านการทุจร... (อ่าน : 184)
ประกาศ เจตจำนงสุจริต ตาม นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (อ่าน : 161)
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่... (อ่าน : 128)
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส... (อ่าน : 156)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ก... (อ่าน : 182)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วันที่ : 29/11/2023]
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วันที่ : 29/11/2023]
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วันที่ : 29/11/2023]
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วันที่ : 29/11/2023]
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วันที่ : 17/11/2023]
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วันที่ : 17/11/2023]
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน และโต๊ะพับไฟเบอร์สีขาว กองคลัง จำนวน 2 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วันที่ : 07/11/2023]
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วันที่ : 30/10/2023]
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วันที่ : 30/10/2023]
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วันที่ : 30/10/2023]
ข่าวประกาศ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(อ่าน : 5)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ   เมื่อวันที่: 29 พ.ย. 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(อ่าน : 5)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ   เมื่อวันที่: 29 พ.ย. 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(อ่าน : 4)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ   เมื่อวันที่: 29 พ.ย. 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขแวดล้อม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(อ่าน : 6)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ   เมื่อวันที่: 29 พ.ย. 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม-ชนิดบรรจุถัง,ชนิดบรรจุขวด (โหล) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
(อ่าน : 5)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ   เมื่อวันที่: 29 พ.ย. 2566
จัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
(อ่าน : 439)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ   เมื่อวันที่: 22 มิ.ย. 2561
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
(อ่าน : 428)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ   เมื่อวันที่: 22 มิ.ย. 2561
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปรัมาณ พ.ศ ๒๕๖๑
(อ่าน : 406)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ   เมื่อวันที่: 21 มิ.ย. 2561
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
(อ่าน : 371)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ   เมื่อวันที่: 20 มิ.ย. 2561
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวนราคากลาง
(อ่าน : 370)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ   เมื่อวันที่: 20 มิ.ย. 2561
หนังสือราชการ จากสถจ.กาฬสินธุ์
การรายงานการให้บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service ; OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ INFO)
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
การสำรวจความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - น้ำแล้ง ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามนโยบายรัฐบาล
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM
การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2567
การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
หนังสือราชการ จากกรมส่งเสริมฯ
นางสาวภัททนันทน์   แดนราษี
นางสาวภัททนันทน์ แดนราษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตรวจเช็คอีเมล์
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ
 • kpi
 • ระบบอัตรากำลัง อปท.
 • ศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
 • สำนักงาน จ.ส.ท.
 • สำนักงาน ก.ฌ.
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • มุมกองการเจ้าหน้าที่
 • การพัฒนาระบบราชการ
 • สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 • กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
 • เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
 • คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
 • ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
 • ระบบ e-LAAS
 • ระบบ KM laas
 • เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
 • การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
 • แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
 • หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนพยากรณ์อากาศ
<< ธันวาคม 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
แบบสำรวจความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุงonline ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
12   คน
สถิติทั้งหมด
121089   คน
เริ่มนับ 16 มิถุนายน 2556
ราคาน้ำมันวันนี้
ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login