นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
มุมการศึกษาเรียนรู้
Dos&Donts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
Dos&Donts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการประเมิน ITA
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการประเมิน ITA
มาจากพื้นที่้เสี่ยง อย่าลืมรายงานตัวนะคะ
มาจากพื้นที่้เสี่ยง อย่าลืมรายงานตัวนะคะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน สิงหา... (อ่าน : 64)
เรื่อง นโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภ... (อ่าน : 59)
เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน : 77)
No Gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญ (อ่าน : 75)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ "ร่วมใจต้านการทุจร... (อ่าน : 78)
ประกาศ เจตจำนงสุจริต ตาม นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (อ่าน : 84)
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่... (อ่าน : 58)
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส... (อ่าน : 79)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ก... (อ่าน : 97)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภ... (อ่าน : 104)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภ... (อ่าน : 81)
ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA 2566 (อ่าน : 73)
โครงการเงินอุดหนุนดพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อ่าน : 73)
Dos&Donts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ (อ่าน : 76)
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน... (อ่าน : 92)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วันที่ : 08/09/2023]
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ ชุดโต๊ะประชุม จำนวน 1 ชุด 20 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วันที่ : 07/09/2023]
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ ชุดโต๊ะประชุม จำนวน 1 ชุด 20 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วันที่ : 05/09/2023]
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ ชุดโต๊ะประชุม จำนวน 1 ชุด 20 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วันที่ : 05/09/2023]
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ ชุดโต๊ะประชุม จำนวน 1 ชุด 20 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วันที่ : 05/09/2023]
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ ชุดโต๊ะประชุม จำนวน 1 ชุด 20 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วันที่ : 05/09/2023]
จ้างปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วันที่ : 30/08/2023]
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วันที่ : 30/08/2023]
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วันที่ : 30/08/2023]
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วันที่ : 30/08/2023]
ข่าวประกาศ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนรู้ วัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(อ่าน : 5)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ   เมื่อวันที่: 20 ก.ย. 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(อ่าน : 5)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ   เมื่อวันที่: 14 ก.ย. 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(อ่าน : 8)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ   เมื่อวันที่: 13 ก.ย. 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๒ เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(อ่าน : 7)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ   เมื่อวันที่: 11 ก.ย. 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ ชุดโต๊ะประชุม จำนวน ๑ ชุด ๒๐ ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(อ่าน : 7)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ   เมื่อวันที่: 8 ก.ย. 2566
จัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
(อ่าน : 378)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ   เมื่อวันที่: 22 มิ.ย. 2561
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
(อ่าน : 365)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ   เมื่อวันที่: 22 มิ.ย. 2561
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปรัมาณ พ.ศ ๒๕๖๑
(อ่าน : 338)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ   เมื่อวันที่: 21 มิ.ย. 2561
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
(อ่าน : 317)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ   เมื่อวันที่: 20 มิ.ย. 2561
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวนราคากลาง
(อ่าน : 311)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ   เมื่อวันที่: 20 มิ.ย. 2561
หนังสือราชการ จากสถจ.กาฬสินธุ์
การสำรวจความพร้อมและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565
กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษฯ
การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1
โครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตฯ
ประชาสัมพันธ์เวทีให้คำแนะนำการดำเนินงาน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2566
ส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ จากกรมส่งเสริมฯ
นางสาวภัททนันทน์   แดนราษี
นางสาวภัททนันทน์ แดนราษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตรวจเช็คอีเมล์
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ
 • kpi
 • ระบบอัตรากำลัง อปท.
 • ศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
 • สำนักงาน จ.ส.ท.
 • สำนักงาน ก.ฌ.
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • มุมกองการเจ้าหน้าที่
 • การพัฒนาระบบราชการ
 • สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 • กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
 • เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
 • คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
 • ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
 • ระบบ e-LAAS
 • ระบบ KM laas
 • เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
 • การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
 • แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
 • หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนพยากรณ์อากาศ
<< กันยายน 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
แบบสำรวจความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุงonline ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
17   คน
สถิติทั้งหมด
119637   คน
เริ่มนับ 16 มิถุนายน 2556
ราคาน้ำมันวันนี้
ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login