นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
การประชุม สมัยสาสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
วัน ศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2565


วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมใจ บุตรศรีรักษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ                  ประธานเปฺิดการประชุม สมัยสาสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยนางสาวภัททนันทน์ แดนราษี                          เลขานุการสภาอบต.หนองผือ ได้แจ้งเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1.1 พิจารณากำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป
1.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) ปีงบประมาณพ.ศ. 2566
1.3 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วสท้องถิ่น พ.ศ. 2563


เข้าชม : 33
ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login