นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ได้จัดกิจกรรมตำบลรอบรู้สุขภาพ ต้นแบบด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
วัน พุธ ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2566


 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ได้จัดกิจกรรมตำบลรอบรู้สุขภาพ ต้นแบบด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพ ภาวะโภชนาการเด็ก จัดกิจกรรมแบบส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยครอบครัว ชุมชุนมีส่วนร่วม ดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน พลัส สู่ ๒,๕๐๐ วัน

เข้าชม : 29
ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login