นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2566
วัน จันทร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566


 วันที่ 14/01/2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2566 โดยได้รับการสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล อาหาร เครื่องดืม และทุนการศึกษา ฯลฯ จากท่านผู้ใหญ่ใจดีหลายท่าน. ….ทั้งนี้ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ 


เข้าชม : 33
ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login