นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
ประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับทท้องถิ่น ครั้งที่2/2566
วัน ศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566


ประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับทท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ครั้งที่ 2                ประจำปีงบประมาณ 2566  วันศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบนิหารส่วนตำบลหนองผือ

เข้าชม : 26
ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login