นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซลาเซลล์) 2566
วัน จันทร์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566


นายสมัคร บุษดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ออกพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านเพื่อขอความเห็นชอบในการดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซลาเซลล์) เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการใช้น้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากโครงการดังกล่าว ณ ศาลาวัดบ้านหนองผือพัฒนาราม หมู่ที่ 9 เข้าชม : 23
ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login