นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2566
วัน ศุกร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2566


วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสมใจ บุตรศรีรักษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ประธานเปฺิดการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยนางสาวภัททนันทน์ แดนราษี เลขานุการสภาอบต.หนองผือ ได้แจ้งเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้                
1.1 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วสท้องถิ่น พ.ศ. 2563
เข้าชม : 12
ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login