นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
ข่าวประกาศ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ดังนี้ เครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม - ชนิดบรรจุถัง,ชนิดบรรจุขวด (โหล) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ (1 มิ.ย. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองผือ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ค. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ วัน และ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒ วัน รวม ๒ เดือน ขององค์การบริการส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ค. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประจำ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ค. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ค. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๑ ก๊อก จำนวน ๒ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ค. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหอปะปาหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจะาจง (24 พ.ค. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ดังนี้ เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง กองสาธารณสุขและลิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจะาจง (24 พ.ค. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและขุดลอกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนาดี หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ค. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนวิสัย หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ค. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ค. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รหัส ๔๑๖-๕๕-๐๐๒๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ค. 2566)
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (15 พ.ค. 2566)
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (15 พ.ค. 2566)
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (15 พ.ค. 2566)
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (15 พ.ค. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การวัคซีน ประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรข (10 พ.ค. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ตามโครงการปรับเกรดถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รวม ๑๖ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจ (10 พ.ค. 2566)
เรื่อง จัดตั้งฝ่ายบริหารงานการคลัง สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ (3 พ.ค. 2566)
เรื่อง รับโอนพนักงาน (3 พ.ค. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองผือ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม - ชนิดบรรจุถัง,ชนิดบรรจุขวด (โหล) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ปนะจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ของ องคค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) หมายเลขทะเบียน กส ๔๐-๐๒๕๔ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองผือพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกว้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 2566)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหมู่ที่ ๘ บ้านม่วงหวาน ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 เม.ย. 2566)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหมู่ที่ ๗ บ้านหนองกว้าง ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 เม.ย. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนและขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปริธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครกุมารี กรมพระศรีสว่วางควัฒน วรขัติยราช (19 เม.ย. 2566)
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ เพื่อใช้เป็นป้ายรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 จำนวน 3 ป้าย สำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 2566)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหมู่ที่ ๗ บ้านหนองกว้าง ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โ้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 เม.ย. 2566)
ร่างขอบเขตงานจ้างก่อสร้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ (11 เม.ย. 2566)
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (11 เม.ย. 2566)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหมู่ที่ ๗ บ้านหนองกว้าง ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โ้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 เม.ย. 2566)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหมู่ที่ ๘ บ้านม่วงหวาน ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 เม.ย. 2566)
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ ( เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ) (7 เม.ย. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานธุรการ สำนักปลัด จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 2566)
เรื่้อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดที่ทำการ อบต. สำนักปลัด จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปและดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม จำนวน ๑ ตำแหน่ง สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานพัสดุสำนักปลัดและช่วยงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานธุรการ กองช่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่างสำรวจ กองช่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลระบบดูแลสุขภาพผู้มีภาวะพึ่งพิง ตำบลหนองผือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 2566)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ ตำแหน่ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 2566)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login