นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (22 มิ.ย. 2561)
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (22 มิ.ย. 2561)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปรัมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ (21 มิ.ย. 2561)
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (20 มิ.ย. 2561)
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวนราคากลาง (20 มิ.ย. 2561)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปรัมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ (6 มิ.ย. 2561)
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (21 พ.ค. 2561)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (3 พ.ค. 2561)
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดวื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวนราคากลาง (30 เม.ย. 2561)
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (19 เม.ย. 2561)
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (19 เม.ย. 2561)
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวนราคากลาง (18 เม.ย. 2561)
เรื่อง ข้อมุลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวนราคากลาง (18 เม.ย. 2561)
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวนราคากลาง (18 เม.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (19 มี.ค. 2561)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (13 มี.ค. 2561)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (13 มี.ค. 2561)
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวนราคากลาง (14 ก.พ. 2561)
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวนราคากลาง (14 ก.พ. 2561)
ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองผือ (17 มิ.ย. 2559)
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองกว้าง ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ (17 มิ.ย. 2559)
ประกาศเรือง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างตลาดชุมชนตำบลหนองผือ (17 มิ.ย. 2559)
ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณืการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองผือ (17 มิ.ย. 2559)
ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.หนองผือ (17 มิ.ย. 2559)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์การศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ (17 มิ.ย. 2559)
ประการ เรื่อง สอบราคาวัสดุการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ (17 มิ.ย. 2559)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login