นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
มุมการศึกษาเรียนรู้
Dos&Donts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
Dos&Donts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการประเมิน ITA
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการประเมิน ITA
มาจากพื้นที่้เสี่ยง อย่าลืมรายงานตัวนะคะ
มาจากพื้นที่้เสี่ยง อย่าลืมรายงานตัวนะคะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง นโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภ... (อ่าน : 16)
เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน : 22)
No Gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญ (อ่าน : 26)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ "ร่วมใจต้านการทุจร... (อ่าน : 25)
ประกาศ เจตจำนงสุจริต ตาม นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (อ่าน : 29)
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่... (อ่าน : 25)
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส... (อ่าน : 27)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ก... (อ่าน : 38)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภ... (อ่าน : 39)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภ... (อ่าน : 34)
ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA 2566 (อ่าน : 43)
โครงการเงินอุดหนุนดพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อ่าน : 34)
Dos&Donts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ (อ่าน : 35)
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน... (อ่าน : 53)
ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มกราคม ... (อ่าน : 38)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อก จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วันที่ : 24/05/2023]
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนวิสัย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วันที่ : 23/05/2023]
จ้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและขุดลอกรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วันที่ : 23/05/2023]
จ้างปรับปรุงหอประปาหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วันที่ : 23/05/2023]
จ้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วันที่ : 23/05/2023]
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ดังนี้ เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วันที่ : 23/05/2023]
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีดวัคซีน ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กองสาธ [วันที่ : 10/05/2023]
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ตามโครงการปรับเกรดถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธฺุ์ ตั้งแต่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 รวม 16 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วันที่ : 09/05/2023]
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วันที่ : 20/04/2023]
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานธุรการ สำนักปลัด จำนวน 1 ตำเเหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วันที่ : 20/04/2023]
ข่าวประกาศ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ดังนี้ เครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(อ่าน : 3)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ   เมื่อวันที่: 1 มิ.ย. 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม - ชนิดบรรจุถัง,ชนิดบรรจุขวด (โหล) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
(อ่าน : 4)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ   เมื่อวันที่: 1 มิ.ย. 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองผือ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(อ่าน : 3)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ   เมื่อวันที่: 1 มิ.ย. 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(อ่าน : 3)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ   เมื่อวันที่: 30 พ.ค. 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ วัน และ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒ วัน รวม ๒ เดือน ขององค์การบริการส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(อ่าน : 5)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ   เมื่อวันที่: 30 พ.ค. 2566
จัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
(อ่าน : 343)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ   เมื่อวันที่: 22 มิ.ย. 2561
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
(อ่าน : 332)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ   เมื่อวันที่: 22 มิ.ย. 2561
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปรัมาณ พ.ศ ๒๕๖๑
(อ่าน : 302)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ   เมื่อวันที่: 21 มิ.ย. 2561
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
(อ่าน : 285)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ   เมื่อวันที่: 20 มิ.ย. 2561
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวนราคากลาง
(อ่าน : 275)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ   เมื่อวันที่: 20 มิ.ย. 2561
หนังสือราชการ จากสถจ.กาฬสินธุ์
ขอความร่วมมือประเมินตนเองเพื่อรับรองเป็นตำบลมหัศจรรย์ 1000 วัน Plus สู่ 2500 วัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565
ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดที่ยังไม่ได้ยื่นเเบบ ภ.ง.ด. 90/91
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งเเต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำไตรมาสที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
ประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
แนวทางและวิธีการชี้เเจงเพิ่มเติมเเบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
หนังสือราชการ จากกรมส่งเสริมฯ
นางสาวภัททนันทน์   แดนราษี
นางสาวภัททนันทน์ แดนราษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตรวจเช็คอีเมล์
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ
 • kpi
 • ระบบอัตรากำลัง อปท.
 • ศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
 • สำนักงาน จ.ส.ท.
 • สำนักงาน ก.ฌ.
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • มุมกองการเจ้าหน้าที่
 • การพัฒนาระบบราชการ
 • สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 • กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
 • เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
 • คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
 • ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
 • ระบบ e-LAAS
 • ระบบ KM laas
 • เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
 • การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
 • แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
 • หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนพยากรณ์อากาศ
<< มิถุนายน 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
แบบสำรวจความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุงonline ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
4   คน
สถิติทั้งหมด
118576   คน
เริ่มนับ 16 มิถุนายน 2556
ราคาน้ำมันวันนี้
ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login