นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

ข้อมูลสถิติจำนวนผู้รับเบี้ยยังเบี้ยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563(ครึ่งปีแรก)
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้รับเบี้ยยังเบี้ยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563(ครึ่งปีหลัง)
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้รับเบี้ยยังเบี้ยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564(ครึ่งปีแรก)
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้รับเบี้ยยังเบี้ยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564(ครึ่งปีหลัง)
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้รับเบี้ยยังเบี้ยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565(ครึ่งปีแรก)
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้รับเบี้ยยังเบี้ยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565(ครึ่งปีหลัง) 
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้รับเบี้ยยังเบี้ยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566(ครึ่งปีแรก) 
ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login