นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
E-Service 

E-services ระบบบริการประชาชน ONLINE
ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
ระบบกระดาน ถาม - ตอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
ระบบเพจเฟสบุ๊ค องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริการส่วนตำบลหนองผือ

แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลศูนย์ข้อมูลข่าสาร
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/ศูนย์บริการประชาชน


ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login