นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
ITA อบต.หนองผือ 


ข้อมูลพื้นฐาน ข้อ o1 - o6

O1  โครงสร้าง

 http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=46

 O2  ข้อมูลผู้บริหาร

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=staff&category=4

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=staff&category=5

O3  อำนาจหน้าที่

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=11

O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=35

O5  ข้อมูลการติดต่อ

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=contact

O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=102

การประชาสัมพันธ์ ข้อ o7

O7  ข่าวประชาสัมพันธ์

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=news

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ข้อ o8 – o10

O8  Q&A

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=webboard&category=1

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=webboard&category=7

O9  Social Network

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=86

https://www.facebook.com/profile.php?id=100049750053587

O10  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=122

การดำเนินงาน ข้อ o11 - o13

O11  แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=30

O12  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=41

O13  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=48

การปฏิบัติงาน ข้อ o14

O14  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=49

การให้บริการ ข้อ o15 - o18

O15  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=59

O16  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=107

O17  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=113

O18  E-Service

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=108

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข้อ o19 - o22

O19  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=63

O20  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=announced&category=1

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=announced&category=2

O21  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=64

O22  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=65

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อ o23 - o26

O23  นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=88

O24  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=89

O25  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=90

O26  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=91

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อ o27 – o29

O27  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=72

O28  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=110

https://forms.gle/hWCYT3vcHu3ifUnH7

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=anti_corruption

O29  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=73

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ข้อ o30

O30  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=75


นโยบาย No Gift Policy ข้อ o31 - o33

O31  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากกาปฏิบัติหน้าที่  

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=123

O32  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=124

O33  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=125

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ข้อ o34 - o35

O34  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=103

O35  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=104

แผนป้องกันการทุจริต ข้อ o36 – o38

O36  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=81

O37  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=109

O38  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=83

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม  ข้อ o39 - o41

O39  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=126

O40  การขับเคลื่อนจริยธรรม

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=127

O41  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=128

 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ข้อ o42 - o43

O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=74

O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

http://nongphue-kw.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=114

 

 

 

ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login