นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
คำสั่งแบ่งแยกหน้าที่ 

คำสั่งแบ่งงานฯ สำนักงานปลัด 
คำสั่งแบ่งงาน 63 สป. หน้า 2
คำสั่งแบ่งงาน 63 สป. หน้า 3
คำสั่งแบ่งงาน 63 สป. หน้า 4
คำสั่งแบ่งงาน 63 สป. หน้า 5
คำสั่งแบ่งงาน 63 กองคลัง. หน้า 1
คำสั่งแบ่งงาน 63 กองคลัง. หน้า 2
คำสั่งแบ่งงาน 63 กองคลัง. หน้า 3
คำสั่งแบ่งงาน 63 กองคลัง. หน้า 4
คำสั่งแบ่งงาน 63 กองคลัง. หน้า 5
คำสั่งแบ่งงาน 63 กองการศึกษา. หน้า 1
คำสั่งแบ่งงาน 63 กองการศึกษา. หน้า 2
คำสั่งแบ่งงาน 63 กองการศึกษา. หน้า 3
คำสั่งแบ่งงาน 63 กองการศึกษา. หน้า 4
คำสั่งแบ่งงาน 63 กองสาธารณสุข. หน้า 1
คำสั่งแบ่งงาน 63 กองสาธารณสุข. หน้า 2
คำสั่งแบ่งงาน 63 กองช่าง. หน้า 1
คำสั่งแบ่งงาน 63 กองช่าง. หน้า 2ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login