นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ 

- แผนการจัดหา 61
- แผนการจัดหา 62
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
- แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1สำนักปลัด 2565
- แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1กองการศึกษา 2565
- แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1 กองคลัง 2565
- แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1กองช่าง 2565
- แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1 กองสาธารณสุข 2565
- แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) พ.ศ.2565  
- แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1สำนักปลัด 2566 
- แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1กองการศึกษา 2566
- แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1กองคลัง 2566
- แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1กองช่าง 2566
- แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1กองสาธารณสุข 2566
- แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) พ.ศ.2566     
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.9
-
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.8
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.7
- เงินอุดหนุนสำหรับการภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า
ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login