นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ รายเดือน 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 
สรปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565   
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565  
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  ธันวาคม 2565
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566

ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login