นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ประจำปี 2562
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ประจำปี 2562
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี 2562
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2562
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม รายงานการดำเนินงานการใช้จ่ายเงิน(ไตรมาส1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน พ.ศ.2565 


ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login