นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปโครงการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น2563 
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปโครงการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 2564
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อัคคีภัย)  
มอบถุงยังชีพและเงินสดจากสมาคมประชาชมคนตาบอดไทยเพื่อการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2565 
กิจกรรมจิตอาสาลอกรางระบายน้ำ ม.3 ประจำปี 2565 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเงินสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ประจำปี 2565   
ประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 2566
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2566 
การประชุมประชาคม ระดับตำบล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login