นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร พ.ศ. 2563 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร พ.ศ. 2564
ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรับชั่น พ.ศ. 2564

ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร พ.ศ.2565
ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login