นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือเรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login