นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

หลักเกณ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่ง พ.ศ. 2562
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง ฉ.2 พ.ศ.2562
หลักเกณฑ์การคัดเลือก ฯ พ.ศ.2562
มาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งฯ ประเภททั่วไปและวิชาการ ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ฉ.2 พ.ศ.2562
หลักเกณ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงาน พ.ศ.2563
หลักเกณ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง  ฉ.2 พ.ศ.2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล,พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง รอบประเมินครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2564)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล,พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง รอบประเมินครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564  - 30 กันยายน 2564)
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานรอบการประเมินครั้งที่ 1 (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานรอบการประเมินครั้งที่ 1 (รอบการประเมิน 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564
การกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบการประเมินครึ่งปีแรก (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
การกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบการประเมินครึ่งปีหลัง (รอบการประเมิน 1 เมษายน  2564 - 30 กันยายน 2564
การกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบการประเมินครึ่งปีแรก (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
การกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบการประเมินครึ่งปีแรก (รอบการประเมิน 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ ฯ พ.ศ.2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ฯ พ.ศ.2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564
มาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย 2564 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 พ.ศ.2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคคลกรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในสถายศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2565 

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธ์ุ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2566
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธ์ุ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
 

ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login