นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร 

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2561
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม
มาตรการทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม
การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เจตจำนงในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
กิจกรรมเพื่อแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต และร่วมกันเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต
กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เจตจำนงในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2565ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login