นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง นโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ พ.ศ.2566 (อ่าน: 16)
เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน: 22)
No Gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญ (อ่าน: 26)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ "ร่วมใจต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น" (อ่าน: 25)
ประกาศ เจตจำนงสุจริต ตาม นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (อ่าน: 29)
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ใสสะอาด 2566 " (อ่าน: 25)
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ พ.ศ.2566 (อ่าน: 27)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (อ่าน: 38)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (อ่าน: 39)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) (อ่าน: 34)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login