นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง: ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มกราคม 2566
วันอังคาร ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566


 📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣 การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มกราคม 2566 ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จากกรมบัญชีกลาง เดือน มกราคม 2566 กรมบัญชีกลางจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีท่าน โดยตรงในวันที่ 10 มกราคม 2566  สำหรับท่านที่ยังรับเงินสด ให้มารับในวันที่ 10 มกราคม 2566  ณ สถานที่และเวลาตามที่ท่านผู้นำชุมชนได้ประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบทางหอกระจายข่าวคะ

เข้าชม : 37


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

เรื่อง นโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ พ.ศ.2566 ( 21 เม.ย. 2566 )
เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ( 20 มี.ค. 2566 )
No Gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญ ( 7 มี.ค. 2566 )
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ "ร่วมใจต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น" ( 7 มี.ค. 2566 )
ประกาศ เจตจำนงสุจริต ตาม นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ( 7 มี.ค. 2566 )


ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login