นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง: ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA 2566
วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566


        ด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 133/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบกรอบระยะเวลาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
        ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินฯ นำไปใช้ประกอบการวางแผนและดำเนินการการประเมิน ITA ตามขั้นตอนและช่วงเวลาที่กำหนดต่อไป

ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA 2566


เข้าชม : 42


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

เรื่อง นโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ พ.ศ.2566 ( 21 เม.ย. 2566 )
เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ( 20 มี.ค. 2566 )
No Gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญ ( 7 มี.ค. 2566 )
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ "ร่วมใจต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น" ( 7 มี.ค. 2566 )
ประกาศ เจตจำนงสุจริต ตาม นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ( 7 มี.ค. 2566 )


ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login