นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
01/06/2023 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ดังนี้ เครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณฺ์ จำนวน 2 เครื่อง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2023 : ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2023 : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2023 : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2023 : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 จำนวน 12 วัน และ เดือน มิถุนายน 2566 จำนวน 22 วัน รวม 2 เดือน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/05/2023 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อก จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2023 : จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนวิสัย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2023 : จ้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและขุดลอกรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2023 : จ้างปรับปรุงหอประปาหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2023 : จ้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2023 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ดังนี้ เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2023 : ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีดวัคซีน ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กองสาธ
09/05/2023 : ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ตามโครงการปรับเกรดถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธฺุ์ ตั้งแต่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 รวม 16 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/04/2023 : จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/04/2023 : จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานธุรการ สำนักปลัด จำนวน 1 ตำเเหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2023 : จ้างก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกว้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหมู่ที่ 8 บ้านม่วงหวาน ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/04/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหมู่ที่ 7 บ้านหนองกว้าง ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/03/2023 : จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเคลื่อนย้ายหอประปา บ้านม่วงหวาน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2023 : วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 รายการ
23/03/2023 : จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเคลื่อนย้ายหอประปาภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงหวาน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2023 : จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเคลื่อนย้ายหอประปาภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงหวาน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2023 : จ้างก่อสร้างถนนยกคันดินพร้อมลงลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาแก่งหิน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2023 : จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายหมู่ที่ 1 บ้านหนองผือ - หมู่ที่ 4 บ้านโพนนาดี ตำบล หนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/03/2023 : จ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กต 5025 สำนักปลัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2023 : จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กส.81-5117 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/12/2022 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/12/2022 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/11/2022 : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหมู่ที่ 9 บ้านหนองผือพัฒนา ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
25/11/2022 : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหมู่ที่ 8 บ้านม่วงหวาน ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
25/11/2022 : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหมู่ที่ 7 บ้านหนองกว้าง ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
25/11/2022 : เงินอุดหนุนสำหรับการภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
15/11/2022 : จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง ( รหัส 416 / 61 / 0002 ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/11/2022 : จ้างซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กส 81-5117 กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/11/2022 : จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง ( รหัส 416 /60/0002 ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/11/2022 : จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ( รหัส 416 /60 /0003 ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/10/2022 : จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานกิจการสภา และช่วยเหลือสนับสนุนงานธุรการ สำนักปลัด จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/10/2022 : ซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กข 6287 ดังนี้ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด
28/10/2022 : ซื้อน้ำดื่ม - ชนิดถัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/10/2022 : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/10/2022 : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/10/2022 : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/10/2022 : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2022 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านนาตาหลิ่ว ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2022 : จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพนนาดี ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2022 : จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านนาตาหลิ่ว ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2022 : จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่่ที่ 9 บ้านหนองผือพัฒนา ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2022 : จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานพัสดุสำนักปลัดและช่วยงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/09/2022 : จ้างเหมาบริการคนขับรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/09/2022 : จ้างเหมาบริการคนขับรถยนต์ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>
ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login