นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
ศพด.หนองผือ


 
 
หมวดหมู่ : ศพด.หนองผือ
ชื่อ - นามสกุล :
นางรุจิรา แกมนิล

ตำแหน่ง :
ครูผู้ดูแลเด็ก

เบอร์ติดต่อ : 0801978045

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : ศพด.หนองผือ
ชื่อ - นามสกุล :
นางใบงาม โนนน้อย

ตำแหน่ง :
ครูผู้ดูแลเด็ก

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : ศพด.หนองผือ
ชื่อ - นามสกุล :
นางปนัดดา ศรีพอ

ตำแหน่ง :
ครูผู้ดูแลเด็ก

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : ศพด.หนองผือ
ชื่อ - นามสกุล :
นางทิพยา วิชาหา

ตำแหน่ง :
ครูผู้ดูแลเด็ก

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : ศพด.หนองผือ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสิริพร ใจสู้ศึก

ตำแหน่ง :
ครูผู้ดูแลเด็ก

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : ศพด.หนองผือ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวรัศมี จรัสแสง

ตำแหน่ง :
ครูผู้ดูแลเด็ก

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : ศพด.หนองผือ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสมเกตุ บุญยะเกียรติ

ตำแหน่ง :
ครูผู้ดูแลเด็ก

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : ศพด.หนองผือ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพานิช เหลือผล

ตำแหน่ง :
ครูผู้ดูแลเด็ก

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : ศพด.หนองผือ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวศิรินธยา ศรีหาพล

ตำแหน่ง :
ครูผู้ดูแลเด็ก

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : ศพด.หนองผือ
ชื่อ - นามสกุล :
นางฉวีวรรณ อุทโท

ตำแหน่ง :
ครูผู้ดูแลเด็ก

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : ศพด.หนองผือ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวกัญญาภัค เหลือผล

ตำแหน่ง :
พนักงานจ้างเหมาบริการงานดูแลเด็ก

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : ศพด.หนองผือ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวรสลินทร์ สาราโรจ

ตำแหน่ง :
พนักงานจ้างเหมาบริการงานดูแลเด็ก

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : ศพด.หนองผือ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสายฝน วิชาสาร

ตำแหน่ง :
พนักงานจ้างเหมาบริการงานดูแลเด็ก

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login