นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลหมู่บ้าน


 
 
หมวดหมู่ : ข้อมูลหมู่บ้าน
ชื่อ - นามสกุล :
นายประสาท พิมเภา

ตำแหน่ง :
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑

เบอร์ติดต่อ : ๐๙๑-๐๖๕-๗๕๔๔

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : ข้อมูลหมู่บ้าน
ชื่อ - นามสกุล :
นายแสงจันทร์ ศรีประไหม

ตำแหน่ง :
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒

เบอร์ติดต่อ : ๐๘๗-๒๒๕-๐๖๔๔

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : ข้อมูลหมู่บ้าน
ชื่อ - นามสกุล :
นางวิบูลย์ สกุลซ้ง

ตำแหน่ง :
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : ข้อมูลหมู่บ้าน
ชื่อ - นามสกุล :
นางสุดชาดา ศรีหาพล

ตำแหน่ง :
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : ข้อมูลหมู่บ้าน
ชื่อ - นามสกุล :
นายไวพจน์ สุลำนาจ

ตำแหน่ง :
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕

เบอร์ติดต่อ : ๐๙๕-๙๕๑-๑๒๐๗

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : ข้อมูลหมู่บ้าน
ชื่อ - นามสกุล :
นายแรมศักดิ์ สกุลซ้ง

ตำแหน่ง :
กำนันตำบลหนองผือ

เบอร์ติดต่อ : ๐๘๔-๙๕๒-๔๗๓๕

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : ข้อมูลหมู่บ้าน
ชื่อ - นามสกุล :
นายลอง บุษดี

ตำแหน่ง :
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗

เบอร์ติดต่อ : ๐๘๓-๔๘๗-๓๘๐๘

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : ข้อมูลหมู่บ้าน
ชื่อ - นามสกุล :
นายไชยวัฒน์ ทิพย์สิงห์

ตำแหน่ง :
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘

เบอร์ติดต่อ : ๐๘๓-๓๕๐-๑๗๗๖

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : ข้อมูลหมู่บ้าน
ชื่อ - นามสกุล :
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเจริญ

ตำแหน่ง :
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : ข้อมูลหมู่บ้าน
ชื่อ - นามสกุล :
นายธนิก แสงนิกุล

ตำแหน่ง :
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐

เบอร์ติดต่อ : ๐๘๕-๒๗๔-๓๖๔๘

อีเมล์ :

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login