นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
หัวหน้าส่วนราชการ


 
 
หมวดหมู่ : หัวหน้าส่วนราชการ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวภัททนันทน์ แดนราษี

ตำแหน่ง :
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์ติดต่อ : 0826546965

อีเมล์ : nongphuekw45@gmail.com
 
 
หมวดหมู่ : หัวหน้าส่วนราชการ
ชื่อ - นามสกุล :
นางจุฑารัตน์ พิกุลทอง

ตำแหน่ง :
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์ติดต่อ : 0898615071

อีเมล์ : nongphuekw45@gmail.com
 
 
หมวดหมู่ : หัวหน้าส่วนราชการ
ชื่อ - นามสกุล :
นายกิตติยุทธ มะลิรส

ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์ติดต่อ : 0890863684

อีเมล์ : nongphuekw45@gmail.com
 
 
หมวดหมู่ : หัวหน้าส่วนราชการ
ชื่อ - นามสกุล :
นางนพดา ใสลำเพาะ

ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์ติดต่อ : ผู้อำนวยการกองคลัง

อีเมล์ : nongphuekw45@gmail.com
 
 
หมวดหมู่ : หัวหน้าส่วนราชการ
ชื่อ - นามสกุล :
นางวิลาวัลย์ ใจสู้ศึก

ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

เบอร์ติดต่อ : 0933435870

อีเมล์ : nongphuekw45@gmail.com
 
 
หมวดหมู่ : หัวหน้าส่วนราชการ
ชื่อ - นามสกุล :
นางจุฑารัตน์ พิกุลทอง

ตำแหน่ง :
รองปลัด อบต.หนองผือ รก.ผอ.กองสาธารณสุข

เบอร์ติดต่อ : 0898615071

อีเมล์ : nongphuekw45@gmail.com
 
 
หมวดหมู่ : หัวหน้าส่วนราชการ
ชื่อ - นามสกุล :
นางรฑิดา เพาะเจริญ

ตำแหน่ง :
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

อีเมล์ : nuinonnoi@gmail.com

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login