นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
สำนักงานปลัด


 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวภัททนันทน์ แดนราษี

ตำแหน่ง :
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์ติดต่อ : 0826546965/0864584374

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นางจุฑารัตน์ พิกุลทอง

ตำแหน่ง :
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์ติดต่อ : 0898615071

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นายกิตติยุทธ มะลิรส

ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์ติดต่อ : 0890863684

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นางสุพิชญา พิมพ์สวัสดิ์

ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนุชนาถ ยันตะบุษย์

ตำแหน่ง :
นักพัฒนาชุมชน

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวปนัดดา พิลาทอง

ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคล

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นายภาวิต ผาพรม

ตำแหน่ง :
นักวิชาการเกษตร

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
จ่าโทณัฐวุฒิ บุษดี

ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวรตนพร อภิลักษณ์โยธิน

ตำแหน่ง :
ผช. จนท. ธุรการ

เบอร์ติดต่อ : 097-1797098

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นายแก่น ภูดี

ตำแหน่ง :
ผช. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นายชัยยงค์ พงษ์จิตรภัก

ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นางช่อทิพย์ รักมิตร

ตำแหน่ง :
พนักงานจ้างช่วยปฏิบัติงานพัสดุและงานพัฒนาชุมชน

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นางปรารถนา อักษรศักดิ์

ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นางไทยบูรณ์ เสนาะเสียง

ตำแหน่ง :
แม่บ้าน

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นายทวีศิลป์ ศรีโพธิ์ไทร

ตำแหน่ง :
ยาม

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login