นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
กอง คลัง


 
 
หมวดหมู่ : กอง คลัง
ชื่อ - นามสกุล :
นางนพดา ใสลำเพาะ

ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์ติดต่อ : 0923394586

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : กอง คลัง
ชื่อ - นามสกุล :
นายธนูศิลป์ ศรีขันซ้าย

ตำแหน่ง :
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : กอง คลัง
ชื่อ - นามสกุล :
นางวันชัย บุตรศรีรักษ์

ตำแหน่ง :
นักวิชาการพัสดุ

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : กอง คลัง
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวเครือมาส ศรีประไหม

ตำแหน่ง :
นักวิชาการคลัง

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : กอง คลัง
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวจุไรพร สกุลซ้ง

ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : กอง คลัง
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวณปภัช สุลำนาจ

ตำแหน่ง :
นักวิชาการคลังชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ : 0981021938

อีเมล์ : 0981021938tong@gamil.com
 
 
หมวดหมู่ : กอง คลัง
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวชนิศา เศษฤทธิ์

ตำแหน่ง :
ผช. จนท. พัสดุ

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : กอง คลัง
ชื่อ - นามสกุล :
นายนวพล โคตรศรีหา

ตำแหน่ง :
ผช. จนท. การเงินและบัญชี

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : กอง คลัง
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวปวีณา วรรณหอม

ตำแหน่ง :
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login